Publicēts: 13.02.2018. Aktualizēts: 26.11.2020.

MFPA ir statistiska aptauja, ko veic eiro zonas valstīs, vācot un apkopojot datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu. 

Rādītāji 2017

Tabulu saraksts (atjaunotas 26.11.2020.)

1. tabula. Latvijas un eiro zonas mājsaimniecību struktūra demogrāfisko raksturlielumu dalījumā

2. tabula. Dalība reālajos aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

3. tabula. Reālo aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

3.A tabula. Reālo aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

4. tabula. Reālo aktīvu struktūra (procentos)

5. tabula. Dalība finanšu aktīvos mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

6. tabula. Finanšu aktīvu mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

6.A tabula. Finanšu aktīvu nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

7. tabula. Finanšu aktīvu struktūra (procentos)

8. tabula. Latvijas mājsaimniecību kopējo aktīvu struktūra (procentos)

9. tabula. Dalība parādsaistībās mājsaimniecību veidu dalījumā (procentos)

10. tabula. Parāda mediāna, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

10.A tabula. Parāda nosacītā vidējā vērtība, ņemot vērā dalību (tūkst. eiro)

11. tabula. Parāda struktūra (procentos)

12. tabula. Mājsaimniecību finansiālās ievainojamības rādītāji

13. tabula. Džini koeficienti

14. tabula. Neto bagātība un tās struktūra, ņemot vērā urbanizācijas līmeni (tūkst. eiro)

15. tabula. Neto bagātība mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

16. tabula. Mājsaimniecību ienākumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

17. tabula. Pārtikas un komunālo pakalpojumu patēriņš

18. tabula. Īslaicīga lietojuma preču kopējais patēriņš

19. tabula. Kredītu pieejamības ierobežojumi mājsaimniecību raksturlielumu dalījumā

Apraksti

Kas ir Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja (MFPA)?
MFPA ir statistiska aptauja, ko veic eiro zonas valstīs, vācot un apkopojot datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu. MFPA norisi nodrošina Eiropas Centrālā banka un valstu centrālās bankas. Lai dati būtu salīdzināmi starp eiro zonas valstīm un būtu iespējams iegūt vienotu priekšstatu par situāciju katrā valstī, MFPA tiek veikta saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodiku (pieejama: ECB MFPA).

Cik bieži tiek veikta MFPA?
MFPA tiek īstenota reizi trijos gados. Pirmā MFPA notika 2010. un 2011. gadā, un tajā piedalījās 15 eiro zonas valstu, aptaujājot aptuveni 62 tūkst. mājsaimniecību visā eiro zonā.
Otrā MFPA notika 2014. gadā, un tajā piedalījās 18 eiro zonas valstu, kā arī Ungārija un Polija. Otrajā MFPA tika savākti dati no aptuveni 84 tūkst. mājsaimniecību, t.sk. Latvijā – no 1 202 mājsaimniecībām.
Savukārt 2017. gadā veiktā MFPA bija trešā šāda aptauja, un tajā piedalījās 19 eiro zonas valstis, kā arī Horvātija, Ungārija un Polija. Latvijā dati tika savākti no 1 249 mājsaimniecībām.

Kas organizēja MFPA Latvijā?
Latvijā MFPA norisi organizēja Latvijas Banka, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Centrālo statistikas pārvaldi, kas nodrošināja MFPA datu vākšanu un administratīvo datu izmantošanu.

Kuras mājsaimniecības piedalījās MFPA?
MFPA veikšanā tika izmantota izlases metode, izlasi veidojot kā adrešu nejaušu gadījumizlasi. Plašāka pārstāvniecība tika nodrošināta mājsaimniecībām ar lielākiem ienākumiem. MFPA dati vākti klātienē, izmantojot CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing; datorizētā personālā intervēšana).

Kādi jautājumi tika uzdoti MFPA laikā?
MFPA jautājumus var iedalīt divās grupās – jautājumi par mājsaimniecību kopumā un jautājumi par katru tādu mājsaimniecības locekli atsevišķi, kuram MFPA norises brīdī ir vismaz 16 gadu. Mājsaimniecībai kopumā tika adresēti jautājumi par tās galveno mājokli, citiem tai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kredītsaistībām, komercdarbību, vērtīgiem dāvinājumiem, kopējo patēriņu un uzkrājumiem. Savukārt jautājumi par katru mājsaimniecības locekli ļāva iegūt demogrāfiskos datus, informāciju par mājsaimniecības locekļu aktuālo nodarbinātību, pensiju nodrošinājumu nākotnē un ienākumiem.

Kas veido mājsaimniecības bilanci?

AKTĪVI

PASĪVI

Reālie aktīvi

Nodrošinātais parāds

Galvenais mājoklis

Galvenā mājokļa hipotēku kredīts

Cits nekustamais īpašums

Cita nekustamā īpašuma hipotēku kredīts

Īpašumtiesības komercsabiedrībās, kurās kāds no mājsaimniecības locekļiem ir pašnodarbinātais vai aktīvi piedalās tās vadīšanā

 

Transportlīdzekļi

 

Vērtīgas lietas

 
   

Finanšu aktīvi

Nenodrošinātais parāds

Pieprasījuma konti

Norēķinu konta debeta atlikums

Krājkonti

Kredītkaršu parāds

Dzīvības apdrošināšanas polises

Citi nenodrošināti aizdevumi

Kopieguldījumu fondi

 

Obligācijas

 

Publiski tirgoti kapitāla vērtspapīri

 

Īpašumtiesības komercsabiedrībās, izņemot komercsabiedrības, kurās kāds no mājsaimniecības locekļiem ir pašnodarbinātais vai aktīvi piedalās tās vadīšanā

 

Mājsaimniecībām neatmaksātie naudas līdzekļi

 

3. līmeņa pensiju fondi, dzīvības apdrošināšanas polises ar uzkrājuma veidošanu

 

Citi finanšu aktīvi1

 

1 Piemēram, iespējas līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi, dārgmetāli, autoratlīdzība.

Kā nodrošināta MFPA datu konfidencialitāte?
MFPA datu aizsardzību un aptaujas dalībnieku anonimitāti datu vākšanas laikā nodrošināja Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, kas veica datu vākšanu. Datu apkopošana un publicēšana ir Latvijas Bankas pārziņā.

Īpašu vērību pievēršot personas datu aizsardzības nodrošināšanai, Latvijas Banka no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes saņēma tās savāktos datus bez respondenta vārda, uzvārda un mājsaimniecības adreses norādes. Tādējādi respondenta vārds, uzvārds un mājsaimniecības adrese nevar tikt sasaistīti ar respondenta sniegtajām atbildēm. Latvijas Banka datus publicē tikai apkopotā veidā, kas neļauj identificēt individuālus respondentus.

Kur publicēti Latvijas MFPA dati?
Latvijas MFPA dati apkopotā veidā pieejami Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Dati pētniecībai

Pētniecībai pieejamo datu saturs

Latvijas Banka pētniecības vajadzībām piešķir mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas (2014.–2016. gads, 2017.–2019. gads) anonimizēto datu datnes. Pavisam kopā ir 16 datņu, kuru rādītāju un to vērtību saraksti pieejami šeit:

D datnes "Aprēķinātie rādītāji"

H datnes "Dati par mājsaimniecībām"

P datnes "Dati par mājsaimniecību locekļiem"

Datņu rādītāju vērtības

Ņemot vērā datu apjomu, darbam ar datiem nepieciešama programmatūra, kas nodrošina lielu datu masīvu apstrādi.

Datņu anonimizēšanas principi

Datņu anonimizācijas procesu veido individuālu respondentu identificējošās un izlases veidošanā izmantotās informācijas dzēšana un informācijas grupēšana.

Datu saņemšana

Lai saņemtu mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas (tālāk tekstā – MFPA) datu anonimizētās datnes, nepieciešams iesniegt Latvijas Bankai datu pieprasījumu elektroniska dokumenta veidā, kurā attiecīgi ietverta informācija, kas norādīta šādos dokumentos:

Datu pieprasījums fiziskajām personām

Datu pieprasījums juridiskajām personām

Datu pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi statistika@bank.lv, norādot e-pasta vēstules tēmu "MFPA datu pieprasījums".

Informācija Latvijas Bankai nepieciešama, lai apzinātu MFPA datu lietotāju loku, datu izmantojumu un lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar datu lietotājiem, kā arī lai uzkrātu savām un Eiropas Centrālās bankas vajadzībām statistiku par pētījumiem un to publikācijām, kur tiek izmantoti MFPA dati. Datu pieprasījumā sniegtā informācija tiks izmantota tikai atbilstoši minētajiem mērķiem.

Citu ES valstu MFPA datus pētniecības vajadzībām iespējams saņemt no Eiropas Centrālās bankas, aizpildot interneta vietnē esošo pieteikumu.

MFPA datu pieprasījumā sniegto personas datu aizsardzība

Latvijas Banka Jūsu datu pieprasījumā sniegtos datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem datiem Latvijas Banka ir pārzinis. Šo datu apstrādi veiks Latvijas Bankas Statistikas pārvalde.

Tiks apstrādātas šādi dati: ja datu pieprasītājs ir fiziskā persona – vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, informācija par kvalifikāciju un līdzšinējo pieredzi pētniecības jomā, informācija par plānoto pētījumu (projektu) un tā rezultātu izmantošanu vai jebkura cita personiska informācija, kas norādīta datu pieprasījumā; ja datu pieprasītājs ir juridiskā persona – informācija par juridiskās personas vadītāju un informācija par pieprasījuma sagatavotāju vai jebkura cita personiska informācija, kas norādīta datu pieprasījumā.

Datu apstrādes mērķi ir apzināt MFPA datu lietotāju loku, datu izmantojumu un nodrošināt atgriezenisko saiti ar datu lietotājiem, kā arī uzkrāt savām, Eiropas Centrālās bankas un Mājsaimniecību finanšu un patēriņa tīkla vajadzībām informāciju par pētījumiem, kuros tiek izmantoti MFPA dati, un to publikācijām.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) punkts, Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem" 5. pants un likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta pirmā daļa, kā arī Eiropas Centrālās bankas Padomes apstiprinātā rokasgrāmata Manual of Procedures for the Conduct of the Household Finance and Consumption Survey un Eiropas Centrālās bankas Padomes 2008. gada 18. septembra lēmums.

Piekļuve datu pieprasījumā ietvertajiem personas datiem ir ierobežotam Latvijas Bankas darbinieku lokam ar nosacījumu, ka tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Informācija par pētījumu (projektu), ja tas tiek pabeigts un Latvijas Banka ir saņēmusi informāciju par to, tiek nosūtīta Mājsaimniecību finanšu un patēriņa tīklam.

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus pēc brīža, kad saņemta informācija par pētījuma (projekta) noslēgumu.

Datu pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības piekļūt datu pieprasījumā sniegtajai informācijai un to pēc nepieciešamības labot vai papildināt. Pieprasījuma iesniedzējam arī ir tiesības (izņemot atsevišķus ierobežojumus) pieprasīt dzēst savus personas datus, ierobežot to apstrādi vai iebilst to apstrādei saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulu. Jebkurus jautājumus saistībā ar šeit minēto personas datu apstrādi varat uzdot, izmantojot e-pasta adresi statistika@bank.lv.