Publicēts: 21.04.2021.

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Ieguldījumu fondu saraksts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38)

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)