Publicēts: 04.11.2020.

Monetārais Biļetens

"Monetārais Biļetens" (ISSN 1407-1762)* iznāca katru mēnesi kopš 1995. gada latviešu un angļu valodā. Tajā koncentrētā veidā raksturota Latvijas Bankas īstenotā monetārā politika, sniegti valsts makroekonomiskie un monetārie rādītāji, naudas tirgus procentu likmes un kredītiestāžu kopsavilkuma bilance.
Sākot ar 2007. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā. 

Kopš 2011. gada izdevums vairs neiznāk.

* (Līdz 1997. gada 4. numuram - ISBN 9984-9092-0-4)

2003-2010

Vecāki izdevumi šobrīd pieejami vaicājot redaktors@latvijasbanka.lv 

Monetārais Apskats

"Monetārais Apskats" (ISSN 1407-2815) iznāca 4 reizes gadā (reizi ceturksnī) kopš 1994. gada latviešu un angļu valodā. Izdevumā, izmantojot Latvijas Bankas, kā arī Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Finanšu ministrijas datus, aplūkota monetārā politika, fiskālā politika, ārējā tirdzniecība un tautsaimniecības attīstība.

2009. gada 1. un 2. numurs pieejams tikai elektroniskā veidā, turpmāk Latvijas Bankas ceturkšņa informatīvo biļetenu "Monetārais Apskats" (pēdējais izdevums - 2/2009) aizstāj "Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691-5933).

2003-2009

Vecāki izdevumi šobrīd pieejami vaicājot redaktors@latvijasbanka.lv 

Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)

"Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)" (ISSN 1407-8058) iznāk reizi mēnesī latviešu un angļu valodā. Šajā izdevumā tiek publicēti Latvijas maksājumu bilances pamatrādītāji ar mērķi sniegt informāciju operatīvas monetārās politikas īstenošanai un vispārēju priekšstatu par tendencēm naudas tirgū.

Mēneša maksājumu bilances pamatrādītāji tiek sagatavoti un publicēti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas ieteiktajiem termiņiem (30 darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām).
Sākot ar 2007. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

Sākot ar 2009. gada 15. jūniju Latvijas maksājumu bilances pamatrādītāji (mēneša dati) ir integrēti Latvijas maksājumu bilances statistikas datu bāzē.

2001-2008