Publicēts: 02.01.2019. Aktualizēts: 19.01.2021.

Būt Latvijā vadošajam ekonomikas un finanšu sistēmas kompetences centram

Īstenojot Latvijas Bankas galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti –, piedalīties Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā un būt Latvijā vadošajam ekonomikas un finanšu sistēmas kompetences centram, kas veicina analīzē balstītu, uz tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un finanšu sistēmas stabilitāti vērstu lēmumu pieņemšanu.

Piederība ekonomiski attīstītu valstu saimei ar starptautiskos norēķinos plaši izmantotu, uzticamu un stabilu valūtu – eiro – sniedz Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgas stabilitātes garantijas un attīstības iespējas. Tomēr Latvijas tautsaimniecības ieguvumus no valsts dalības eiro zonā iespējams palielināt, ja prasmīgi saskaņo dažādas ekonomiskās politikas un pakārto tās ilgtermiņa attīstības mērķiem.

Būdama Eirosistēmas dalībniece, Latvijas Banka sniedz ieguldījumu uz stabilitāti vērstas eiro zonas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā. Vienlaikus kā Saeimas un valdības konsultante Latvijas Banka aktīvi piedalās tautsaimniecības politikas veidošanā, paužot analīzē balstītu viedokli un izsakot ekonomiskās politikas priekšlikumus, lai veicinātu dažādu ekonomiskās politikas sviru un lēmumu saskaņotību, šādi atbalstot ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Ar savu aptverošo redzējumu par finanšu sektora un tautsaimniecības procesu savstarpējo ietekmi Latvijas Banka palīdz kompetentajām iestādēm veiksmīgi īstenot politiku, kas veicina Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti kopumā.

Latvijas Banka nepārtraukti attīsta pētniecības kapacitāti un modelēšanas instrumentāriju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un neatkarīgu analītisko redzējumu monetārās un ekonomiskās politikas veidošanā. Latvijas Banka ir viedokļa līdere Latvijā monetārajos un makroekonomiskajos jautājumos, stiprinot savu eksperta lomu un ietekmi gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī.

Veicināt drošu, efektīvu un inovatīvu maksājumu infrastruktūru un pakalpojumu attīstību un pieejamību Latvijā

Efektīva un droša maksājumu infrastruktūra ir pamatnosacījums naudas aprites nodrošināšanai visas sabiedrības interesēs. Inovāciju prasmīga izmantošana maksājumu pakalpojumos rada pamatu, lai sabiedrībai būtu pieejami moderni, ērti un efektīvi, t.sk. no izmaksu viedokļa, maksājumu pakalpojumi. Latvijas Banka, attīstot tās nodrošināto maksājumu infrastruktūru un izglītojot sabiedrību par finanšu tehnoloģiju jauninājumiem, veicina inovatīvu maksājumu pakalpojumu attīstību un maksājumu produktu plašāku izmantošanu.

Paaugstināt sabiedrības zināšanas ekonomikas un finanšu jautājumos

Sabiedrības izpratne par nozīmīgiem ekonomikas un finanšu jautājumiem rada pamatu kvalitatīvu, uz tautsaimniecības ilgtermiņa izaugsmi un sabiedrības labklājību vērstu lēmumu pieņemšanai. Sabiedrības izpratne par tautsaimniecības jautājumiem un finanšu pratība ir svarīga monetārās politikas kontekstā, tautsaimniecības dalībniekiem veidojot gaidas par turpmāko tautsaimniecības attīstību un cenu dinamiku un atbilstoši šīm gaidām arī rīkojoties, reaģējot uz ekonomiskās un monetārās politikas lēmumiem. Balstoties uz savu ekspertīzi, Latvijas Banka piedalās iedzīvotāju (no skolēniem līdz plašai sabiedrībai) zināšanu un izpratnes vairošanā ekonomikas un finanšu jautājumos, uzlabojot gan tautsaimniecības dalībnieku spēju piedalīties saimnieciskajā darbībā, gan izprast tautsaimniecības procesus un kritiski izvērtēt ekonomiskās politikas lēmumus.

Būt mūsdienīgai, atvērtai un efektīvai nacionālajai centrālajai bankai

Organizējot savu darbību, Latvijas Banka izmanto risinājumus, kas sniedz pēc iespējas lielāku labumu sabiedrībai kopumā. Latvijas Banka ir atvērta un pieejama sabiedrībai, veicina atklātu diskusiju un sniedz argumentos balstītu viedokli. Latvijas Banka lietderīgi izmanto tai pieejamos resursus, efektīvi īstenojot savus uzdevumus un organizējot darba procesus, attīsta darbinieku motivāciju, kvalifikāciju un spēju efektīvāk izpildīt uzdevumus, prasmīgi ievieš un izmanto inovācijas.


Darbības jomas