Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 07.06.2012.

Plašās naudas rādītājs, kas ietver M2, tirgojamus instrumentus, īpaši atpirkšanas līgumus, naudas tirgus fondu akcijas un daļas, kā arī MFI emitētos parāda vērtspapīrus ar termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.