Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 07.06.2012.

Šaurās naudas rādītājs, kas ietver skaidro naudu apgrozībā un eiro zonas rezidentu uz nakti veiktos noguldījumus MFI.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.