Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 31.03.2022.

Šobrīd Latvijas Bankā nav atsavināmas mantas.