Publicēts: 20.10.2010.

Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (tālāk tekstā – Regula), ievēro statistikas informācijas konfidencialitāti.

I Konfidencialitātes jēdziens

Termina "konfidenciāla statistikas informācija" skaidrojums sniegts Regulas 1. panta 12. punktā. Saskaņā ar Regulu "konfidenciāla statistikas informācija" ir statistikas informācija, kas ļauj identificēt ziņotājus vai jebkuru citu juridisko vai fizisko personu, struktūru vai filiāli vai nu tieši pēc vārda vai adreses, vai kāda oficiāli piešķirta identifikācijas koda, vai arī netieši, izmantojot dedukciju, tādējādi atklājot individuālu informāciju. Lai noteiktu, vai kāds ziņotājs vai kāda juridiskā persona, fiziskā persona, struktūra vai filiāle ir identificējama, ņem vērā visus līdzekļus, ko trešās personas loģiski varētu izmantot, lai identificētu minēto ziņotāju vai citu juridisko personu, fizisko personu, struktūru vai filiāli.

II Statistikas informācijas izmantošanas un publicēšanas noteikumi

Attiecībā uz statistiskās informācijas izplatīšanu likuma „Par Latvijas Banku” 40. pantā paredzēts, ka Latvijas Banka statistisko informāciju, kas vākta vienīgi statistiskiem nolūkiem, izplata tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt statistikas pārskatu iesniegušo personu vai jebkuru citu fizisko vai juridisko personu. Šajā pantā ir arī noteiktas iestādes, ar kurām Latvijas Bankai, ievērojot Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasības, ir tiesības apmainīties ar konfidenciālu statistisko informāciju.

Regula nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas vāktās konfidenciālās statistikas informācijas aizsardzības un izmantošanas kārtību (8. pants), kā arī noteikumus, saskaņā ar kuriem notiek datu apmaiņa ar Eiropas statistiskas sistēmas dalībniekiem, piemēram, Eurostat un Latvijas Republikas Centrālo statistikas pārvaldi (8a. pants).