Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 04.01.2022.

Citu finanšu starpnieku, statistika atspoguļo citu finanšu starpnieku bilances rādītājus, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi"