Publicēts: 24.11.2021.

Latvijas Bankas Ilgtspējības stratēģija definē mūsu izpratni par ilgtspējību, skaidro sagaidāmo pārmaiņu daudzveidīgo ietekmi uz mūsu ikdienas darbu un Latvijas Bankas uzdevumiem. Stratēģijā iekļauto redzējumu izmantosim ne vien iekšējā darbā, bet arī aktīvi veidojot sabiedrisko domu un konsultējot valsts institūcijas.

Kāpēc Latvijas Bankai rūp ilgtspējība?

Cilvēces ekonomiskā attīstība ir sasniegusi nebijušus augstumus, bet arvien redzamākas kļūst negatīvās blaknes, kas izpaužas gan nepieņemami lielā nevienlīdzībā, gan resursu izsīkumā, vides degradācijā un augošās klimata pārmaiņās. Šīs pārmaiņas uzskatāmi parāda, ka ilgtermiņā tiekšanās pēc īslaicīgiem ieguvumiem, nevis pēc viedas attīstības un vērtības, nav ilgtspējīga. Redzams, ka ideja par atbildību pret nākamām paaudzēm nav radusi piepildījumu. Problēma ir samilzusi tik tālu, ka mums vienlaikus gan jānovērš turpmākās negatīvās sekas, gan jāpielāgojas jau notiekošām pārmaiņām. Tas savukārt ietver daudzus makroekonomiskus riskus, kuru apzināšana un pārvaldība ir izšķiroši svarīga gan makroekonomiskajai, gan finanšu sistēmas stabilitātei, un tas tiešā veidā ietekmē ikvienas centrālās bankas mērķu sasniegšanu. Šis process tieši un būtiski ietekmē tādu Latvijas Bankas nozīmīgu uzdevumu sekmīgu veikšanu kā monetārās politikas īstenošana, finanšu stabilitātes nodrošināšana un ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšana, kā arī citas Latvijas Bankas funkcijas.

Esošo un nākotnes risku apzināšana un pārvaldība ir kritiski svarīga centrālās bankas uzdevumu sekmīgai izpildei. Jāiegulda papildu darbs ekonomiskajā un politiku analīzē, kuras veikšanai nepieciešamo datu pieejamība ir viens no izaicinājumiem.

Finanšu sistēmai jāspēj pielāgoties mainīgajai videi, palielināt noturību un sniegt atbalstu ilgtspējības sasniegšanai. Latvijas Banka savā darbībā tiecas pēc ilgtermiņa sabiedriskā labuma un vēlas sniegt iespējami lielu devumu ilgtspējības sasniegšanā.

Centrālo banku īpašā loma ir, izmantojot to neatkarību un kompetenci, veidot ilgtermiņa lēmumu pieņemšanas kultūru gan publiskajā sektorā, gan sabiedrībā kopumā neatkarīgi no ekonomikas un politikas cikliem.

Kā Latvijas Banka izprot ilgtspējību?

Nākotnes kontekstā ilgtspējība ir paradigma, kurā vides, sabiedrības un ekonomiskie apsvērumi ir līdzsvaroti, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Ilgtspējīga pieeja ievēro planētas ekoloģiskās robežas un ekonomisko attīstību vērš uz sabiedrības locekļu iespēju vienlīdzību un dzīves kvalitāti.

Panāktais progress starptautiskajā sadarbībā un privāto ekonomisko struktūru augošā interese apliecina tālāku pārmaiņu neizbēgamību.

Paredzamās pārmaiņas nevar raksturot kā ātras un vieglas, arī Latvijas gadījumā. Klimatneitralitātes mērķu sasniegšana, pielāgošanās klimata pārmaiņu sekām, nevienlīdzības mazināšana, vides piesārņojuma novēršana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir tikai lielākie no izaicinājumiem Latvijas ilgtermiņa attīstībai. Sociāli un ekoloģiski ilgtspējīga sabiedrība ir priekšnoteikums arī nākamo paaudžu tālākai ekonomiskajai attīstībai. Gan pārmaiņu mērogs, gan risinājumiem nepieciešamie politiskie lēmumi, gan šo lēmumu īstenošanas ātrums vistiešākajā veidā ietekmēs Latvijas finanšu un ekonomisko sistēmu.

Tālredzīgi izvēloties un laikus īstenojot nacionālās prioritātes ilgtspējības mērķu sasniegšanā, kā arī valstīm solidāri pildot to starptautiskās saistības, tiek nodrošināta stabila un prognozējama vide finanšu un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanai un attīstībai.

Kādā starptautiskajā ietvarā mēs darbojamies?

Ilgtspējības mērķu sasniegšana ir globāls izaicinājums un viena no Eiropas Savienības politikas prioritātēm. Ņemot vērā to, ka daudzi riski ir ārpus centrālās bankas tiešas ietekmes sfēras, ir būtiski veidot sadarbību ne vien nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Latvijas Banka savā darbībā un analīzē ievēro starptautisko ietvaru, kas dinamiski attīstās, t.sk. Eirosistēmas politiku un Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķus, klimata pārmaiņu mērķus (pašlaik – Parīzes nolīgums) un ANO definētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Latvijas Banka piedalās Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (Network for Greening the Financial System) darbā, kas ir nozīmīgākā starptautiskā platforma centrālo banku un finanšu tirgu uzraugu sadarbībai finanšu sistēmu ilgtspējīgai transformācijai.

Galvenie darbības virzieni

  • Ilgtspējīga monetārā politika

Atbalstām klimata mērķu iekļaušanu Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas stratēģijā un aktīvi piedalāmies tās īstenošanā. Latvijas Banka savas kompetences ietvaros aktīvi piedalās klimata rīcības plāna īstenošanā, gan paplašinot savu analītisko kapacitāti, gan iekļaujot ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus monetārās politikas operācijās. Iestājamies par ilgtspējības mērķu plašāku iekļaušanu monetārajā politikā.

  • Stabila un ilgtspējīga finanšu sistēma

Iekļaujam ilgtspējības risku – gan fizisko, gan pārejas posma risku – analīzi finanšu stabilitātes risku uzraudzības un novērtēšanas ietvarā, t.sk. attīstām finanšu sektora stresa testu veikšanas metodoloģiju, iekļaujot tajos klimata pārmaiņu ietekmes scenārijus.

Aktīvi iesaistāmies normatīvo aktu un informācijas pieejamības pilnveidē, lai ierobežotu ilgtspējības riskus finanšu sistēmā.

Iekļaujam ilgtspējības risku mazināšanas apsvērumus makrouzraudzības politikas īstenošanā.

Sadarbojamies ar finanšu nozari un atbildīgajām iestādēm ilgtspējīgas investīciju vides veicināšanai, t.sk. vairojot ilgtspējīgu ieguldījumu atpazīstamību un atšķiršanu no zaļmaldinošiem ieguldījumiem

  • Informācijas vākšana un apstrāde

Apzinām ilgtspējības aspektu analīzei un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos ekonomiskos un finanšu datus un strādājam, lai veicinātu to pieejamību un saskaņotību (consistency) Latvijā un starptautiski, īpaši trūkstošo datu jomā.

Pilnveidojam Latvijas Bankas sniegto statistiku ar mērķi nodrošināt augstvērtīgu finanšu statistiku arī ilgtspējības jomā, t.sk. papildinot Kredītu reģistrā esošās detalizētās ziņas par izsniegtajiem kredītiem. Atbalstām Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Statistikas sistēmas uzsākto virzību uz ilgtspējības analīzei nepieciešamo statistisko datu nodrošināšanas metodoloģijas izstrādi un iegūšanu un sadarbojamies šajā jomā.

  • Ilgtspējīga naudas aprite

Mūsu darbs veicina ērti pieejamas skaidrās naudas brīvu izmantošanu ikdienas norēķinos, nodrošinot ikviena sabiedrības locekļa iekļaušanos tautsaimniecībā un vienlaikus mazinot drošības riskus valstī.

Skaidrās naudas ražošanas, apstrādes un aprites jomā mēs veicam pasākumus ekoloģiskās pēdas samazināšanai, nododot pārstrādei monētu metālu, ierobežojot apgrozības monētu ražošanas apjomu un veicot apgrozības monētu maiņas darījumus ar citām eiro zonas valstīm, kā arī sadedzinot skaidrās naudas apstrādes procesā radušos atkritumus augstas efektivitātes koģenerācijas krāsnīs. Vienlaikus analizējam iespējas vēl efektīvāk un klimatneitrālāk izmantot naudas apstrādes procesa atkritumus.

Veidojam un uzturam iekļaujošas un energoefektīvas maksājumu sistēmas.

  • Ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšana

Veicam analīzi ilgtspējības mērķu integrēšanai Latvijas Bankas ārējo rezervju un pārējo finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas politikā.

Eirosistēmas ietvaros veicam klimata datu un reitingu sistēmu iepirkumu, lai izvēlētās sistēmas integrētu ieguldījumu pārvaldīšanas procesā un sagatavotu pirmo Eirosistēmas ziņojumu par informācijas atklāšanu ieguldījumu jomā, ko paredzēts publiskot 2023. gada 1. ceturksnī.

Gatavojam pārmaiņas Latvijas Bankas pārvaldītā kapitāla vērtspapīru portfelī, lai veicinātu oglekļa emisiju neitralitāti vēlākais līdz 2050. gadam un piemērotu to Parīzes nolīguma noteikumiem. Attiecīgās pārmaiņas plānots īstenot 2022. gadā.

  • Sociālās atbildības politika un analītiskais darbs

Veicinām apzinātu lēmumu pieņemšanu valstī, piedāvājot savu eksperta viedokli un konsultējot visus valsts konstitucionālos orgānus.

Veidojam aktīvu dialogu ar finanšu nozari, lai veidotu vienotu izpratni un veicinātu nozares ilgtspējīgu transformāciju.

Latvijas Banka, ar sabiedriskajām iniciatīvām (lekcijām, semināriem, diskusijām u.c.) un izglītojošu materiālu palīdzību veicinot sabiedrības finanšu pratību, sekmē skolotāju, skolēnu, studentu, kā arī ikviena interesenta prasmes un zināšanas par ilgtspējības nozīmi. Tādējādi tiek veicināta mērķauditorijas profesionālās kompetences uzlabošana ilgtspējības jomā un vēlme izmantot gūtās zināšanas ilgtspējības mērķu sasniegšanai praksē.

  • Ilgtspējīga institūcija

Integrējam ilgtspējības mērķus dažādās bankas darbības jomās.

Mūsu darbinieki papildina zināšanas par ilgtspējīgu attīstību, veicinām darbinieku "zaļos" paradumus.

Latvijas Banka savā darbībā ievēro vides aizsardzības standartus un iespēju robežās veicina aprites ekonomikas prakses. Pilnīga dokumentu aprites digitalizācija, atkritumu šķirošana, saules baterijas un automatizēti vadīta elektroiekārtu darbināšana ir samazinājušas Latvijas Bankas ekoloģisko pēdu.

Ozols lauka vidū - ilustratīvs attēls