Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 26.04.2022.

Mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, un citā valstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas

Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 7. darbadiena M
VSPARK 27002066 Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 7. darbadiena M
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 7. darbadiena M
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 4. darbadiena C
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena M
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena C
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   7. darbadiena M
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   7. darbadiena M
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   7. darbadiena M

M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.