Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 12.08.2022.

Mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, un citā valstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas

Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefonu:

67022412

1-IB Mēneša pārskata par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem sagatavošana

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (54.50 Kb)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (130.02 Kb)

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu 

Konsultācijas pa telefoniem:

67022299
67022581

Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem

Maksājumu statistikas pusgada un ceturkšņa pārskatu par klientu maksājumiem sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, dalībvalstīs licencētu maksājumu iestāžu filiāles Latvijā, dalībvalstīs licencētu elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas pārskatu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas pārskatu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo pārskatu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Veidlapas un pārskatu piemēri

Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip)
Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas
Piemēri (.zip)

Tiesību akti un papildinformācija

Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi
Informācija par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43)
Eiropas Centrālās bankas Maksājumu statistikas rokasgrāmata (angļu valodā)
Maksājumu shēmu kodu saraksts (Excel)

Konsultācijas

67022439 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

 

Maksājumu statistikas pārskati par kartei piesaistītajiem maksājumiem

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes filiāle Latvijā, dalībvalstī licencētas elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 196 “Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi” 7., 8., 9. un 10.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to pārskata sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi

Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats (veidlapa Word)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (veidlapa Word)
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (veidlapa Word)

Konsultācijas pa telefoniem

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022714 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)

 

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 4. darbadiena P
VSPARK 27002066 Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 4. darbadiena P
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 4. darbadiena P
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 4. darbadiena P
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena P
VSPARK 27002070 Pārskats par elektronisko naudu K 10. darbadiena P
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena P
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   4. darbadiena P
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   4. darbadiena P
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   4. darbadiena P
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem   5. darbadiena M
- Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem   25. jūlijs
25. janvāris
P
- Maksājumu statistikas ceturkšņa pārskats par klientu maksājumiem   20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris
C
- Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā   25. jūlijs
25. janvāris
P
- Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats   20. datums pēc ceturkšņa beigām C
- Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbadiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
- Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbadiena pēc kalendārās nedēļas beigām N

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija. 
C – ceturkšņa informācija. 
P – pusgada informācija.