Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 12.08.2022.

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata veidlapa (pdf)

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata veidlapa (xls)

Vispārējās norādes par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata" sagatavošanu

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatu sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumiem Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi".

Trīs darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats".

Kapitālsabiedrība pārskatu iesniedz Latvijas Bankā elektroniskā veidā Latvijas Bankas noteiktā kārtībā.

Kapitālsabiedrība nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā" uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz punkta. Ārvalstu valūtas apjomu eiro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar tās mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret eiro. Ārvalstu valūtas apjomu eiro uzrāda veselos skaitļos.

Par pārskata pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankai atbild pārskata sniedzējas kapitālsabiedrības vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Ja Latvijas Bankas Statistikas pārvalde konstatē, ka pārskata sniedzējas kapitālsabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, to pa tālruni paziņo attiecīgā pārskata sagatavotājam. Pēc kļūdu novēršanas elektroniskā veidā sagatavotais pārskats atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas.

Konsultācijas par Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Datu pārvaldības daļa (e-pasta adrese: stp.info@bank.lv).

1-FP Ceturkšņa finanšu pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, kura Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajā institucionālo sektoru sarakstā iekļauta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus", "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji" un kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red.), piešķirts kods 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010, ja tai nav pienākuma pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

"Ceturkšņa finanšu pārskata (1˗FP)" sagatavošanas noteikumi

Ceturkšņa finanšu pārskats 1-FP

Ceturkšņa finanšu pārskatā 1-FP izmantotie kodi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022568
67022581

1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem (Word)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem (PDF)

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu 

Konsultācijas pa telefoniem:

6702 2299
6702 2581

1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

1-MB ceturkšņa veidlapa (Word)

1-MB ceturkšņa veidlapa(PDF)

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581 

3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi vai saņēmusi transporta pakalpojumus vai sniegusi starpniecības pakalpojumus.

"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumi

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (96.00 Kb)

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (183.05 Kb)

Papildinformācija 3-MB "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanai :

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu

Konsultācijas pa telefoniem:

67022568
67022581 

4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi nerezidentam vai saņēmusi no nerezidenta pakalpojumus.

"Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (83.50 Kb)

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (159.46 Kb)

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu

Konsultācijas pa telefoniem:

67022581
67022568

5-MB Mēneša pārskats par privātpersonu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību Latvijas Republikas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju līgumu noslēgšanā ar ārvalstīs reģistrētiem darba devējiem.

"Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs (5-MB)" sagatavošanas noteikumi

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu

Konsultācijas pa telefoniem:

67022228
67022581

Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem

Maksājumu statistikas pusgada un ceturkšņa pārskatu par klientu maksājumiem sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, dalībvalstīs licencētu maksājumu iestāžu filiāles Latvijā, dalībvalstīs licencētu elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas pārskatu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas pārskatu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo pārskatu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Veidlapas un pārskatu piemēri

Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip)
Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas
Piemēri (.zip)

Tiesību akti un papildinformācija

Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi
Informācija par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43)
Eiropas Centrālās bankas Maksājumu statistikas rokasgrāmata (angļu valodā)
Maksājumu shēmu kodu saraksts (Excel)

Konsultācijas

67022439 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

 

Maksājumu statistikas pārskati par kartei piesaistītajiem maksājumiem

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes filiāle Latvijā, dalībvalstī licencētas elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Maksājumu statistikas pārskati par klientu maksājumiem").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 196 “Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi” 7., 8., 9. un 10.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to pārskata sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi

Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats (veidlapa Word)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (veidlapa Word)
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats (veidlapa Word)

Konsultācijas pa telefoniem

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022714 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)

 

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (PDF)

Vērstpapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (Word

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022573

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vērtspapīru bez ISIN kodu mēneša pārskats (PDF

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022573

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai
 - Vērtspapīri ar ISIN kodu mēneša pārskats 7. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
 - Vērtspapīri bez ISIN kodu mēneša pārskats 7. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumi (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
VSPARK 27002055 1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Datu pārvaldības daļas saņemts uzaicinājums iesniegt attiecīgo pārskatu
VSPARK 27002051 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002057 3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002056 4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002063 5-MB Mēneša pārskats par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs 15. datums pēc pārskata mēneša beigām M
- 1-FP Ceturkšņa finanšu pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C
Jāiesniedz licencētai valūtas maiņas kapitālsabiedrībai, ja pārskata periodā tā ir nopirkusi un/vai pārdevusi ārvalstu valūtu
VSPARK 27002043 Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats 3. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
Jāsniedz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
 - Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem 25. jūlijs un 25. janvāris P
 - Maksājumu statistikas ceturkšņa pārskats par klientu maksājumiem 20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris

C
 - Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā 25. jūlijs un 25. janvāris P
 - Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats 20. datums pēc ceturkšņa beigām C
 - Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats 5. darbadiena pēc kalendārās nedēļas beigām N
 - Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats 5. darbadiena pēc kalendārās nedēļas beigām N

N – nedēļas informācija
M – mēneša informācija
C – ceturkšņa informācija
P – pusgada informācija.